Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-ĐHXDHN-TTPC ngày 16/8/2023 của Trường Đại học Xây dựng về triển khai công tác thanh tra, pháp chế. Từ ngày 01/11 đến ngày ...

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Thực hiện Kế hoạch số 601/KH-ĐHXD ngày 15/8/2020 của Trường Đại học Xây dựng về triển khai công tác thanh tra, pháp chế trong đó có nội dung tuyên ...