Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2023-2024

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2023-2024

Số liệu báo cáo kiểm tra được cập nhật hàng tuần, các đơn vị chú ý theo dõi

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2022-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2022-2023

Số liệu báo cáo kiểm tra được cập nhật hàng tuần, các đơn vị chú ý theo dõi

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2021-2022

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2021-2022

Số liệu báo cáo kiểm tra được cập nhật hàng tuần, các đơn vị chú ý theo dõi