Các văn bản QPPL, tài liệu tuyên truyền

Các văn bản QPPL, tài liệu tuyên truyền

 

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
 2. Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
 3. Nghị quyết số 77/NQ - CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;
 4. Luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 về phổ biến, giáo dục pháp luật;
 5. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 6. Quyết định số 70/2014/QĐ - TTg ngày 10/12/2014 về Ban hành Điều lệ trường đại học.
 7. Luật phòng chống tham nhũng
 8. Luật Thanh tra năm 2010
 9. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
 10. Chỉ thị số 10/CT-TTg về đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường
 11. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học
 12. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 
 13. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 14. Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;

 15. Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy;

 16. Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 quy định về điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

 17. Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 18. Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16/4/2018 ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

 19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

 20. Luật phòng chống tham nhũng 2018;

 21. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục;

 22. Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; Tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 23. Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 24. Trường Đại học Xây dựng hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9/11/2019

 25. Những điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019

 26. Luật Giáo dục năm 2019

 27. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

 28. Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

 29. Kế hoạch số 844/KH-BGDĐT ngày 09/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019

 30. Bảng so sánh Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm 2018

 31. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổng, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 32. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

 33. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước