Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy

Báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo, giảng dạy năm học 2023-2024

02.Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 2. TTPC.pdf

03.Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường tuần 04, 05 (28-8-2023 - 08-9-2023) 09-11-2023 10-51-25.pdf

05. BC Số liệu kiểm tra giảng đường Tuần 06.pdf

06. BC Số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 7. TTPC.pdf

07. BC Số liệu kiểm tra giảng đường. Tháng 10. TTPC.pdf

09. Báo cáo Số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 13.pdf

10. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 14. TTPC.pdf

Thông báo tăng cường Kiểm tra giảng đường.pdf

11. BC số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 15. TTPC.xlsx.pdf

12. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 16.xlsx.pdf

13. BC số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 17. TTPC.pdf

18. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 26 và tuần 29.xlsx.pdf

19. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 30.pdf

21. Báo cáo số liệu KT giảng đường Tuần 32. TTPC.pdf

22. Báo cáo số liệu KT giảng đường Tuần 33. TTPC.pdf

23. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường tuần 34. TTPC.pdf

24. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường tuần 36. TTPC.pdf

25. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường tuần 37.TTPC.pdf

26. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 38-39. TTPC.pdf

27. Báo cáo số liệu kiểm tra giảng đường. Tuần 40 TTPC.pdf

Ghi chú: Số liệu báo cáo được tổng hợp và cập nhật theo tuần, các đơn vị chú ý theo dõi