Ngày Pháp luật Việt Nam

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Thực hiện Kế hoạch số 601/KH-ĐHXD ngày 15/8/2020 của Trường Đại học Xây dựng về triển khai công tác thanh tra, pháp chế trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11, Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức tuần lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021. Theo đó, các nội dung trọng tâm được thực hiện trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:

- Các đơn vị tập trung quán triệt, phổ biến Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòn, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về cải cách hành chính; quy định liên quan đến công tác sinh viên... quy định về phòng chống dịch COVID-19.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người học chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức treo banner áp phích với nội dung “Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”