Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-ĐHXDHN-TTPC ngày 16/8/2023 của Trường Đại học Xây dựng về triển khai công tác thanh tra, pháp chế. Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). Theo đó, các nội dung trọng tâm được thực hiện trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:

- Các đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Hướng dẫn số 25-HD/BCDDTWW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; Sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Văn bản số 5155/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về cải cách hành chính; quy định liên quan đến công tác sinh viên…

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người học chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức treo băng rôn với khẩu hiệu “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và người học” từ ngày 06-09/11/2023 tại nhà H1,H2.

Một số văn bản giới thiệu đến bạn đọc: 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018

2. Luật phòng chống tham nhũng 2018

3. Hướng dẫn số 25-HD-BCDDTW ngày 0182022 của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

4. Nghị định 127-2021-NĐ-CP bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định 04-2021-NĐ-CP

5. Công văn hướng dẫn năm học 2023 2023 về giáo dục đại học (16/9/2023)

6. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - tác giả: Nguyễn Phú Trọng