Tin tức

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-ĐHXD ngày 02/22/2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 . Từ ngày 05/11 đến ngày 10/11, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức tuần lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11. Theo đó, các nội dung trọng tâm được thực hiện trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:

- Các đơn vị tập trung quán triệt, phổ biến Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Hướng dẫn số 25-HD/BCDDTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hình thức tuyên truyền là đăng tải các văn bản tài liệu trên Website, tuyên truyền thông qua cuộc họp của đơn vị (trực tiếp hoặc trực tuyến). 

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người học chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức treo banzone khẩu hiệu tuyên truyền tại nhà H1, H3; đưa khẩu hiệu tuyên truyền lên Website.  

Tài liệu đính kèm bao gồm:

1. Hướng dẫn số 25-HD-BCDDTW ngày 0182022 của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật Giáo dục đại học năm 2018

3. luat-phong-chong-tham-nhung-2018

4. Nghị định số 134-2021NĐ-CP ngày 30.12.2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59-2019NĐ-CP