Văn bản QPPL về thanh tra

Thông tư số 51/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở GD Đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp