Văn bản QPPL và nội quy TCD

Thông tư số 02/2021/TTPC quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng