Kế hoạch thanh tra

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2022-2023

Kế hoạch số 567KH-ĐHXDHN-TTPC ngày 29.8.2022 về triển khai công tác thanh tra, pháp chế của Trường ĐHXDHN 2022-2023