Tin tức

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 99/2019/NĐ-CP

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 99/2019/NĐ-CP (kèm theo file dự thảo).

https://drive.google.com/file/d/1xQHR39Z81avnZErDcRwOLSCo0dd6mv7Z/view