Danh mục VBQPPL về Giáo dục Đại học

Danh mục Văn bản Quy phạm pháp luật về Giáo dục đại học

STT

Văn bản thuộc nội dung của đề mục

Cơ quan thực hiện pháp điển

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Luật 08/2012/QH13 Giáo dục đại học

 

18/06/2012

01/01/2013

Luật 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

19/06/2013

01/01/2014

Luật 74/2014/QH13 Giáo dục nghề nghiệp

27/11/2014

01/07/2015

Luật 97/2015/QH13 Phí và lệ phí

25/11/2015

01/01/2017

Luật 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

19/11/2018

01/07/2019

2

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

 

02/11/2005

22/11/2005

3

Nghị định 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

24/10/2013

10/12/2013

Nghị định 117/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

21/07/2016

15/09/2016

4

Nghị định 143/2013/NĐ-CP Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Bộ GD&ĐT

24/10/2013

10/12/2013

5

Nghị định 186/2013/NĐ-CP Về Đại học Quốc gia

Bộ GD&ĐT

17/11/2013

01/01/2014

6

Nghị định 99/2014/NĐ-CP Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

25/10/2014

15/12/2014

7

Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Bộ GD&ĐT

21/04/2017

21/04/2017

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

04/10/2018

20/11/2018

8

Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

30/12/2019

15/02/2020

9

Nghị định 141/2020/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Bộ GD&ĐT

08/12/2020

23/01/2021

10

Quyết định 86/2000/QĐ-TTg Ban hành Quy chế Trường đại học dân lập

 

18/07/2000

02/08/2000

11

Quyết định 77/2001/QĐ-TTg Về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

 

14/05/2001

29/05/2001

12

Quyết định 122/2006/QĐ-TTg Về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

 

29/05/2006

24/06/2006

13

Quyết định 145/2006/QĐ-TTg Về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

 

20/06/2006

02/08/2006

14

Quyết định 146/2006/QĐ-TTg Về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công

 

22/06/2006

16/07/2006

15

Chỉ thị 21/2007/CT-TTg Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

 

04/09/2007

27/09/2007

16

Quyết định 66/2013/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

 

11/11/2013

01/01/2014

17

Quyết định 26/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

 

26/03/2014

20/05/2014

18

Thông tư liên tịch 75/2000/TTLT/BTC-GDĐT Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn

Bộ Tài chính

20/07/2000

05/08/2000

19

Quyết định 20/2001/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành "Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước"

Bộ GD&ĐT

06/06/2001

21/06/2001

20

Thông tư 02/2002/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế trường đại học dân lập liên quan đến tổ chức và nhân sự

Bộ GD&ĐT

22/01/2002

06/02/2002

21

Thông tư liên tịch 30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn việc chuyển đổi các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế

Bộ GD&ĐT

01/07/2003

16/07/2003

22

Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT Ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

31/07/2003

15/08/2003

23

Quyết định 35/2003/QĐ-BGDĐT Ban hành đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng

Bộ GD&ĐT

31/07/2003

15/08/2003

24

Quyết định 36/2003/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy

Bộ GD&ĐT

01/08/2003

16/08/2003

25

Quyết định 41/2003/QĐ-BGDĐT Ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng trong các đại học, học viện và các trường đại học

Bộ GD&ĐT

27/08/2003

11/09/2003

26

Thông tư liên tịch 42/2003/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn một số chính sách để thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề"

Bộ GD&ĐT

29/08/2003

13/09/2003

27

Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

24/05/2007

28/06/2007

28

Quyết định 36/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Bộ GD&ĐT

28/06/2007

08/08/2007

29

Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

29/08/2007

10/10/2007

30

Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ HSSV

Bộ GD&ĐT

12/10/2007

27/10/2007

31

Thông tư liên tịch 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 

05/12/2007

01/01/2008

Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

15/12/2010

01/02/2011

32

Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ GD&ĐT

18/09/2008

27/10/2008

33

Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

29/12/2008

27/01/2009

34

Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Bộ GD&ĐT

19/10/2009

02/12/2009

35

Thông tư liên tịch 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến

Bộ Tài chính

20/11/2009

04/01/2010

36

Thông tư 09/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

Bộ GD&ĐT

10/03/2010

28/04/2010

37

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

23/12/2010

08/02/2011

38

Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

28/01/2011

15/03/2011

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11/08/2011

25/09/2011

39

Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

30/05/2011

13/07/2011

40

Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

06/06/2011

25/07/2011

41

Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

12/12/2012

01/02/2013

42

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

18/12/2012

03/02/2013

43

Thông tư 56/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

25/12/2012

15/02/2013

44

Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ GD&ĐT

08/03/2013

22/04/2013

45

Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

28/03/2013

11/05/2013

46

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

12/04/2013

16/06/2013

47

Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

14/05/2013

28/06/2013

48

Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT Ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

06/06/2013

19/07/2013

49

Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”

Bộ Tài chính

19/09/2013

05/11/2013

50

Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

29/11/2013

13/01/2014

51

Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

18/07/2014

01/09/2014

52

Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

Bộ GD&ĐT

02/10/2014

18/11/2014

53

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

15/10/2014

28/11/2014

54

Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Bộ GD&ĐT

17/12/2014

01/02/2015

55

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

 

10/03/2015

24/04/2015

56

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”

Bộ GD&ĐT

10/03/2015

24/04/2015

57

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Bộ GD&ĐT

12/08/2015

28/09/2015

58

Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

23/09/2015

09/11/2015

59

Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

14/10/2015

29/11/2015

60

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

14/03/2016

29/04/2016

61

Thông tư 15/2016/TT-BCA Quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Bộ Công an

16/03/2016

05/05/2016

62

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Bộ GD&ĐT

05/04/2016

23/05/2016

63

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT

11/04/2016

27/05/2016

64

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

Bộ GD&ĐT

22/04/2016

09/06/2016

65

Thông tư 26 /2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

Bộ GD&ĐT

30/12/2016

15/02/2017

66

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Bộ GD&ĐT

25/01/2017

10/03/2017

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

01/03/2018

16/04/2018

67

Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

15/03/2017

01/05/2017

68

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

28/04/2017

12/06/2017

69

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

19/05/2017

04/07/2017

70

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

 

06/09/2017

23/10/2017

71

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

26/01/2018

14/03/2018

72

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ GD&ĐT

28/02/2018

15/04/2018

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

20/03/2020

05/05/2020

73

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

30/03/2018

15/05/2018

74

Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT

30/03/2018

15/05/2018

75

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Bộ GD&ĐT

27/07/2018

11/09/2018

76

Thông tư 76/2018/TT-BTC Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Bộ Tài chính

17/08/2018

03/10/2018

77

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

30/12/2019

01/03/2020

78

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Bộ GD&ĐT

14/05/2020

29/06/2020

79

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

27/07/2020

11/09/2020

80

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Bộ GD&ĐT

18/03/2021

03/05/2021

81

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

22/06/2021

07/08/2021

82

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Bộ GD&ĐT

28/06/2021

15/08/2021

83

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Bộ GD&ĐT

30/08/2021

15/10/2021

84

Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT giai đoạn 2019 - 2030

Bộ GD&ĐT

08/09/2021

24/10/2021

85

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

17/09/2021

02/11/2021

86

Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

06/12/2021

21/01/2022

87

Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

Bộ GD&ĐT

31/12/2021

15/02/2022

88

Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến si

Bộ GD&ĐT

18/01/2022

04/03/2022

89

Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Bộ GD&ĐT

18/01/2022

04/03/2022

90

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Bộ GD&ĐT

06/06/2022

22/07/2022

91

Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

06/06/2022

22/07/2022