Danh mục VBQPPL về Giáo dục

Danh mục Văn bản Quy phạm pháp luật về Giáo dục

TT

Văn bản thuộc nội dung của đề mục

Cơ quan thực hiện pháp điển

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Luật 43/2019/QH14 Luật Giáo dục

Bộ GD&ĐT

14/06/2019

01/07/2020

2

Nghị quyết 88/2014/QH13 Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

28/11/2014

28/11/2014

Nghị quyết 51/2017/QH14 Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

21/11/2017

21/11/2017

3

Nghị định 61/2006/NĐ-CP Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Bộ GD&ĐT

20/06/2006

13/07/2006

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

08/10/2019

01/12/2019

4

Nghị định 82/2010/NĐ-CP Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

15/07/2010

31/08/2010

5

Nghị định 125/2011/NĐ-CP Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ GD&ĐT

30/12/2011

15/02/2012

6

Nghị định 20/2014/NĐ-CP Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ GD&ĐT

24/03/2014

15/05/2014

         

 

7

Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Bộ GD&ĐT

18/07/2016

01/09/2016

8

Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Bộ GD&ĐT

21/04/2017

21/04/2017

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

04/10/2018

20/11/2018

9

Nghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ GD&ĐT

09/05/2017

01/07/2017

10

Nghị định 80/2017/NĐ-CP Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Bộ GD&ĐT

17/07/2017

05/09/2017

11

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ GD&ĐT

06/06/2018

01/08/2018

12

Nghị định 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Bộ GD&ĐT

21/09/2018

15/11/2018

Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

30/12/2019

15/02/2020

13

Nghị định 71/2020/NĐ-CP Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Bộ GD&ĐT

30/06/2020

18/08/2020

14

Nghị định 84/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Bộ GD&ĐT

17/07/2020

01/09/2020

15

Nghị định 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

08/09/2020

01/11/2020

16

Nghị định 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bộ GD&ĐT

23/03/2021

15/05/2021

17

Nghị định 77/2021/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bộ GD&ĐT

01/08/2021

01/08/2021

18

Nghị định 81/2021/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Bộ GD&ĐT

27/08/2021

15/10/2021

19

Nghị định 86/2021/NĐ-CP Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Bộ GD&ĐT

25/09/2021

01/12/2021

20

Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Bộ GD&ĐT

23/12/1997

01/01/1998

Quyết định 194/2001/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

21/12/2001

01/01/2002

21

Chỉ thị 35/2004/CT-TTg Về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

Bộ GD&ĐT

22/10/2004

22/10/2004

22

Quyết định 82/2005/QĐ-TTg Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật

Bộ VHTT&DL

18/04/2005

07/05/2005

23

Quyết định 244/2005/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Bộ GD&ĐT

06/10/2005

30/10/2005

24

Quyết định 15/2010/QĐ-TTg Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

Bộ GD&ĐT

03/03/2010

20/04/2010

25

Quyết định 41/2014/QĐ-TTg Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

Bộ VHTT&DL

21/07/2014

09/09/2014

26

Quyết định 72/2014/QĐ-TTg Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

Bộ GD&ĐT

17/12/2014

20/02/2015

27

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Bộ GD&ĐT

31/08/2018

15/10/2018

Quyết định 25/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

31/08/2020

31/08/2020

28

Thông tư liên tịch 23/TTLN Về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông

Bộ GD&ĐT

15/01/1996

15/01/1996

29

Thông tư liên tịch 46/2001/TTLT/BTC-BGDĐT Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

Bộ Tài chính

20/06/2001

20/06/2001

30

Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành mẫu chữ viết trong trường tiểu học

Bộ GD&ĐT

14/06/2002

14/06/2002

31

Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ GD&ĐT

25/12/2002

09/01/2003

Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

31/12/2021

15/02/2022

32

Quyết định 06/2003/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành chương trình môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) trung học chuyên nghiệ

Bộ GD&ĐT

10/03/2003

25/04/2003

33

Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT

13/03/2003

25/04/2003

34

Thông tư 25/2003/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện muc sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

09/06/2003

16/07/2003

35

Thông tư 22/2004/TT-BGDĐT Về việc hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông

Bộ GD&ĐT

28/07/2004

18/08/2004

36

Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật

Bộ GD&ĐT

10/08/2004

07/09/2004

37

Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Bộ GD&ĐT

08/12/2005

31/12/2005

38

Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BVHTT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

Bộ VHTT&DL

19/01/2006

22/02/2006

39

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Bộ GD&ĐT

23/01/2006

24/02/2006

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

25/10/2018

10/12/2018

40

Quyết định 02/2006/QĐ-BGD&ĐT Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

Bộ GD&ĐT

24/01/2006

24/02/2006

41

Quyết định 06/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

Bộ Nội vụ

21/03/2006

16/04/2006

42

Thông tư liên tịch 08/2006/TTLT/BGDĐT-BCA Hướng dẫn thực hiện chương trình học văn hóa cho học viên tại cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng

Bộ GD&ĐT

27/03/2006

16/04/2006

43

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Bộ GD&ĐT

05/04/2006

03/05/2006

44

Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

02/01/2007

30/01/2007

45

Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

Bộ GD&ĐT

03/05/2007

27/06/2007

46

Quyết định 21/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông

Bộ GD&ĐT

31/05/2007

19/07/2007

47

Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

15/08/2007

14/09/2007

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

01/08/2013

15/09/2013

48

Quyết định 46/2007/QĐ-BGDĐT Về quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

20/08/2007

16/09/2007

49

Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

05/12/2007

04/01/2008

50

Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Bộ GD&ĐT

24/03/2008

16/04/2008

Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

30/12/2010

15/02/2011

51

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

Bộ GD&ĐT

16/04/2008

17/05/2008

52

Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Bộ GD&ĐT

17/04/2008

17/05/2008

53

Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

05/05/2008

29/05/2008

54

Thông tư 26/2008/TT-BGDĐT Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

Bộ GD&ĐT

09/05/2008

04/06/2008

55

Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

06/06/2008

07/07/2008

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

26/11/2019

15/01/2020

56

Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Bộ GD&ĐT

23/06/2008

16/07/2008

Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ GD&ĐT quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

18/08/2011

01/10/2011

Thông tư 27/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

11/07/2012

25/08/2012

57

Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

10/07/2008

08/08/2008

58

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Bộ GD&ĐT

30/07/2008

26/08/2008

59

Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

25/08/2008

09/09/2008

60

Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

17/10/2008

13/12/2008

61

Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT Về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Bộ GD&ĐT

23/12/2008

13/02/2009

62

Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

Bộ GD&ĐT

30/12/2008

06/02/2009

63

Thông tư 05/2009/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hòa nhập

Bộ GD&ĐT

24/03/2009

10/05/2009

64

Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

Bộ Tài chính

29/05/2009

13/07/2009

65

Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

Bộ GD&ĐT

16/07/2009

30/08/2009

66

Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

25/07/2009

08/09/2009

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

30/12/2016

15/02/2017

Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

31/12/2020

31/03/2021

67

Thông tư 19/2009/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

Bộ GD&ĐT

11/08/2009

25/09/2009

68

Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

Bộ GD&ĐT

30/09/2009

14/11/2009

69

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Bộ GD&ĐT

21/10/2009

06/12/2009

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

09/06/2017

01/08/2017

70

Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bộ GD&ĐT

29/12/2009

15/02/2010

71

Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

18/01/2010

04/03/2010

72

Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bô chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Bộ GD&ĐT

23/07/2010

06/09/2010

73

Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Bộ GD&ĐT

02/08/2010

17/09/2010

Thông tư 30/2015/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

11/12/2015

25/01/2016

74

Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

Bộ GD&ĐT

27/10/2010

10/12/2010

75

Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

Bộ GD&ĐT

06/12/2010

20/01/2011

76

Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

30/12/2010

15/02/2011

Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành

20/10/2021

20/10/2021

77

Thông tư 16/2011/TT-BGDĐT Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường

Bộ GD&ĐT

13/04/2011

01/06/2011

78

Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT Ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự

Bộ GD&ĐT

24/05/2011

10/07/2011

79

Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Bộ GD&ĐT

13/06/2011

28/07/2011

Thông tư 41/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

31/12/2013

15/02/2014

80

Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

16/06/2011

01/08/2011

81

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

27/06/2011

10/08/2011

82

Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

08/08/2011

22/09/2011

83

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

11/08/2011

25/09/2011

84

Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

Bộ GD&ĐT

29/08/2011

13/10/2011

85

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT

10/10/2011

24/12/2011

Thông tư 11/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

29/03/2013

19/05/2013

86

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

Bộ GD&ĐT

25/10/2011

09/12/2011

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

21/12/2012

08/02/2013

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

28/03/2016

13/05/2016

87

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ Nội vụ

03/11/2011

30/12/2011

88

Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

03/11/2011

19/12/2011

89

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Bộ GD&ĐT

22/11/2011

07/01/2012

90

Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Bộ GD&ĐT

25/11/2011

09/01/2012

Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

19/11/2012

04/01/2013

Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

27/11/2013

10/01/2014

91

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

12/12/2011

26/01/2012

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

26/08/2020

11/10/2020

92

Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Bộ GD&ĐT

15/02/2012

31/03/2012

Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

18/04/2014

02/06/2014

93

Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

02/05/2012

16/06/2012

94

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ GD&ĐT

16/05/2012

01/07/2012

95

Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Bộ GD&ĐT

15/06/2012

02/08/2012

96

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

14/09/2012

30/10/2012

97

Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Bộ GD&ĐT

24/10/2012

09/12/2012

98

Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

02/11/2012

17/12/2012

Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

19/12/2017

02/02/2018

99

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

23/11/2012

06/01/2013

100

Thông tư 48/2012/TT-BGDĐT Ban hành Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

Bộ GD&ĐT

11/12/2012

25/01/2013

101

Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

Bộ GD&ĐT

19/12/2012

01/03/2013

102

Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GD&ĐT

28/12/2012

15/02/2013

103

Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GD&ĐT

28/12/2012

15/02/2013

104

Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

28/12/2012

15/02/2013

105

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập

Bộ Tài chính

08/03/2013

22/04/2013

106

Thông tư 19/2013/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông

Bộ GD&ĐT

03/06/2013

16/07/2013

107

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ GD&ĐT

24/01/2014

16/03/2014

108

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ GD&ĐT

28/02/2014

15/04/2014

109

Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Bộ GD&ĐT

11/04/2014

28/05/2014

Thông tư 34/2017/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

25/12/2017

09/02/2018

110

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

18/04/2014

02/06/2014

Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

26/05/2014

02/06/2014

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 năm 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

28/02/2018

15/04/2018

111

Thông tư 16/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

Bộ GD&ĐT

16/05/2014

01/07/2014

112

Thông tư 19/2014/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm

Bộ GD&ĐT

30/05/2014

15/07/2014

113

Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

07/07/2014

20/08/2014

114

Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Bộ GD&ĐT

26/08/2014

10/10/2014

115

Thông tư 37/2014/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

02/12/2014

16/01/2015

116

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Bộ GD&ĐT

12/12/2014

25/01/2015

         

 

117

Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ban hành về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Bộ GD&ĐT

01/09/2015

16/10/2015

118

Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT- BVHTTDL-BTC- BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

Bộ LĐTB&XH

11/12/2015

01/02/2016

119

Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông

Bộ GD&ĐT

30/12/2015

15/02/2016

120

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đông của trường phổ thông dân tộc nội trú

Bộ GD&ĐT

15/01/2016

02/03/2016

121

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài.

Bộ GD&ĐT

21/03/2016

06/05/2016

122

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Bộ GD&ĐT

22/03/2016

10/05/2016

123

Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

Bộ GD&ĐT

18/05/2016

04/07/2016

124

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ TT&TT

21/06/2016

10/08/2016

125

Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ GD&ĐT

06/06/2017

22/07/2017

126

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

Bộ GD&ĐT

06/09/2017

23/10/2017

127

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữtheo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ GD&ĐT

29/09/2017

15/11/2017

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

08/09/2021

24/10/2021

128

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT

18/10/2017

04/12/2017

129

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bộ GD&ĐT

08/11/2017

24/12/2017

130

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Bộ GD&ĐT

18/12/2017

02/02/2018

131

Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT

22/12/2017

06/02/2018

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

06/08/2020

21/09/2020

Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

19/03/2022

05/05/2022

132

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ GD&ĐT

28/12/2017

13/02/2018

133

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

28/12/2017

13/02/2018

134

Thông tư 51/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025

Bộ Tài chính

23/05/2018

15/07/2018

135

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

20/07/2018

04/09/2018

136

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD&ĐT

03/08/2018

18/09/2018

137

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Bộ GD&ĐT

22/08/2018

10/10/2018

138

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Bộ GD&ĐT

22/08/2018

10/10/2018

139

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Bộ GD&ĐT

22/08/2018

10/10/2018

140

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

22/08/2018

10/10/2018

141

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Bộ GD&ĐT

24/08/2018

10/10/2018

142

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

08/10/2018

23/11/2018

143

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Bộ GD&ĐT

08/10/2018

23/11/2018

144

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ GD&ĐT

26/11/2018

11/01/2019

145

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Bộ GD&ĐT

24/12/2018

08/02/2019

146

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

26/12/2018

15/02/2019

147

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Bộ GD&ĐT

26/12/2018

10/02/2019

148

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành

Bộ GD&ĐT

28/12/2018

12/02/2019

149

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Bộ GD&ĐT

28/03/2019

13/05/2019

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

19/03/2020

15/05/2020

150

Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

26/08/2019

15/02/2013

151

Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Bộ GD&ĐT

26/08/2019

12/10/2019

152

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

01/11/2019

22/12/2019

153

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

01/11/2019

22/12/2019

154

Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

12/11/2019

28/12/2019

155

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ GD&ĐT

29/11/2019

15/01/2020

156

Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

20/12/2019

12/02/2020

157

Thông tư 02/2020/TT-BGDÐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

Bộ GD&ĐT

05/02/2020

23/03/2020

158

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ GD&ĐT

18/03/2020

05/05/2020

159

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Bộ GD&ĐT

26/05/2020

11/07/2020

160

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

26/05/2020

11/07/2020

161

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

26/05/2020

26/05/2020

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

12/03/2021

27/04/2021

162

Thông tư 55/2020/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Bộ Tài chính

12/06/2020

30/07/2020

163

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

29/06/2020

13/08/2020

164

Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

29/06/2020

14/08/2020

165

Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

Bộ GD&ĐT

06/08/2020

21/09/2020

166

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Bộ GD&ĐT

25/08/2020

10/10/2020

167

Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

26/08/2020

11/10/2020

168

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Bộ GD&ĐT

04/09/2020

20/10/2020

169

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Bộ GD&ĐT

04/09/2020

20/10/2020

170

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Bộ GD&ĐT

15/09/2020

01/11/2020

171

Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Bộ GD&ĐT

15/09/2020

01/11/2020

172

Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái

Bộ GD&ĐT

15/09/2020

01/11/2020

173

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

05/10/2020

20/11/2020

174

Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

31/12/2020

15/02/2021

175

Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

Bộ GD&ĐT

31/12/2020

15/02/2021

176

Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

Bộ GD&ĐT

31/12/2020

31/03/2021

177

Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường mầm non

Bộ GD&ĐT

31/12/2020

31/03/2021

178

Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

Bộ GD&ĐT

12/03/2021

27/04/2021

179

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

30/03/2021

16/05/2021

180

Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

05/04/2021

22/05/2021

181

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

Bộ GD&ĐT

05/04/2021

22/05/2021

182

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

05/04/2021

22/05/2021

183

Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Bộ GD&ĐT

15/04/2021

01/06/2021

184

Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc

Bộ GD&ĐT

01/07/2021

16/08/2021

185

Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

01/07/2021

16/08/2021

Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

03/08/2022

03/08/2022

186

Thông tư 56/2021/TT-BTC Hướng dẫn nội dung chi, mức chi, cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

Bộ Tài chính

12/07/2021

01/09/2021

187

Thông tư 69/2021/TT-BTC Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Bộ Tài chính

11/08/2021

01/10/2021

188

Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Bộ GD&ĐT

07/10/2021

22/11/2021

189

Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Bộ GD&ĐT

20/10/2021

05/12/2021

190

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

05/11/2021

21/12/2021

191

Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT

22/11/2021

07/01/2022

192

Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Xóa mù chữ

Bộ GD&ĐT

26/11/2021

10/01/2022

193

Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

Bộ GD&ĐT

24/12/2021

08/02/2022

194

Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

Bộ GD&ĐT

30/12/2021

14/02/2022

195

Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

Bộ GD&ĐT

30/12/2021

14/02/2022

196

Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

30/12/2021

14/02/2022

197

Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Bộ GD&ĐT

30/12/2021

14/02/2022

198

Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT Quy định về cơ sở dữ liệu GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

30/12/2021

14/02/2022

199

Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

30/12/2021

14/02/2022

200

Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT

31/12/2021

15/02/2022

201

Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

Bộ GD&ĐT

14/01/2022

01/03/2022

202

Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT

11/05/2022

26/06/2022

203

Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT

23/05/2022

08/07/2022

204

Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ

Bộ GD&ĐT

12/07/2022

27/08/2022

205

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Bộ GD&ĐT

26/07/2022

10/09/2022

206

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Bộ GD&ĐT

26/07/2022

10/09/2022