Văn bản QPPL về PCTN

Chỉ thị số 10/2019 tăng cường xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc