Văn bản QPPL về PCTN

Chỉ thị 50 ngày 07/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng